fbpx

טופס אישור נהלים – קורסים מקוונים לגמול השתלמות​

דרישות משרד החינוך לקורסי הכשרה שיתקיימו בהם שיעורים מקוונים

 • התנהגות הלומדים  – חלה חובה להתנהגות ראויה בשיעורים סינכרוניים (בזום). יש לשבת במקום ראוי ללמידה במצלמה פתוחה.
 • חתימות הלומדים –  יש לחתום 3 פעמים במפגש: בהתחלה, באמצע ובסיום.
 • הקלטת השיעורים  – כל השיעורים בקורס מוקלטים. מובהר בזאת שהמכללה שומרת על פרטיות הלומדים ואינה משתפת את ההקלטות עם גורמים חיצוניים. בחתימה על הצהרה זו הלומד מאשר שהוא יודע שהשיעורים מוקלטים ושהרשמתו לקורס מהווה אישור לכך. ההקלטות נועדו רק למקרים חריגים שבהם נצטרך להוכיח למשרד החינוך שלומד נכח בשיעור.
 • סיכום –  יש לסכם כל שיעור ולהעלות אותו למערכת הלמידה של המכללה בתום השיעור ולא יאוחר ממועד הבחינה בקורס.
 • מבחן מסכם –  בסיום הקורס יתקיים מבחן בן 10 שאלות רב ברירה (אמריקאיות) ושאלה אחת פתוחה. ציון עובר בבחינה: 70. ניתן להיבחן גם במועד ב.
 • הצהרות לומדים –  הלומדים נדרשים לחתום על הנהלים.
 • כל הנהלים החלים על קורסים פרונטליים לגמול השתלמות חלים גם על קורסים מקוונים.
דרישות מהלומד במהלך המפגש
 • על כל המצלמות להיות דולקות משך כל זמן המפגש, למעט בהפסקות.
 • אין להפנות את המצלמה מעלה, מטה או לצדדים בצורה שבה לא רואים את הפנים של הלומד בבירור.
 • אין לצאת מהמפגש באמצע.
 • יש לעדכן את המכללה מיידית על כל בעיה טכנית או בעיית רשת.
 • אין לנטוש את המצלמה מבלי להודיע למנהלן בצ’אט.
 • יש להימצא במקום המאפשר למידה ועם אינטרנט יציב (לא בחוץ, לא ברכב, לא במסעדה וכו’).
 • אין לנהל עיסוקים אחרים במהלך השיעור; למשל בישול, ניקוי, בילוי עם אנשים אחרים, נהיגה וכו’.
 • יש להתנהג ולהיראות בצורה ראויה. למשל, אין לשכב או לשבת ללא חולצה.
 • אין לשבת בזמן השיעור עם ילדים וגורמים חיצוניים ברקע.
נוכחות במפגשים

בדומה לקורסים פרונטליים לגמול השתלמות, ישנה חובת נוכחות מלאה במפגשים למעט 20% העדרות מכוח עליון.

לומד אשר נאלץ להעדר משיעור  ישלח למכללה טופס הצהרת העדרות חתום וכן צילום אישור העדרות (למשל אישור מחלה, תעודת לידה וכו’).

לומד אשר יחסיר מעל 20% בקורס לא יהיה זכאי לקבלת התעודה.

הגשת סיכומי שיעור

בקורסים מקוונים לגמול השתלמות ישנה חובה להגיש סיכום עבור כל שיעור. הסיכומים יוגשו דרך מערכת הלמידה של המכללה. היקף הסיכום יהיה לפחות חצי עמוד. אין לשלוח סיכומים בכתב יד.

לומד שנעדר ממפגש אינו נדרש להגיש סיכום עבור השיעור אותו החסיר.

בחינה מסכמת

בסיום הקורס ייקבע מועד לבחינה שתסכם את החומר הנלמד בקורס.

הבחינה הינה מקוונת ותתקיים דרך אתר המכללה. הבחינה תכלול שאלות אמריקאיות ושאלה פתוחה אחת. ניתן להיעזר בסיכומים ובמצגות המרצים שיעלו למערכת הלמידה. ציון עובר בבחינה הינו 70. לומד שיכשל יוכל לגשת למועד ב.

ציונים יתקבלו לאחר סיום הקורס עם קבלת התעודה.

חתימה על נספח א

על כל לומד לחתום על נספח א ללא קשר לסוג הקורס. ניתן ללמוד קורסי הכשרה ללא הגבלה וקורסי העשרה עד 60 שעות.

באחריות כל לומד לבדוק שהקורס מוכר לו וכיצד (העשרה/הכשרה) מול ועדת הגמול שלו.

הצהרות לומד המשתתף בקורס הכשרה בלמידה מקוונת

 1. קראתי והבנתי את כל הנהלים בעמוד זה ואני מתחייב לעמוד בדרישות המצוינות.
 2. ידוע לי כי הנהלים החדשים המאפשרים קיום קורסים בלמידה סינכרונית (בזום) מוגבלים רק לתקופה זו ועד להודעה חדשה,  וההנחיות עשויות להשתנות מעת לעת או להתבטל גם במהלך קיום קורס, והכול בהתאם לשינויים שיחולו במצב ובהנחיות משרד הבריאות. במקרה שבו יבוטלו ההנחיות, אשוב ללמוד בכיתה באופן פרונטלי בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 3. ידוע לי כי קורס הכשרה משמעו למידה לצורכי עבודה או קידום וזאת בהתאם להצהרת המעסיק, ואין כל קשר להכרה בקורס כקורס הכשרה או העשרה על ידי ועדת הגמול הסקטוריאלית.
 4. אני מסכים בחתימתי זו שהקורס בלמידה סינכרונית (בזום) יוקלט, והוועדה לגמול השתלמות במשרד החינוך וכן מכללת ליאן יוכלו לצפות בהקלטות לצורכי בקרה.
 5. אני מצהיר כי יש ברשותי האמצעים הנדרשים ללמידה סינכרונית (מחשב, טאבלט או טלפון חכם, וכן מצלמה, רמקולים ומיקרופון).
 6. ידוע לי כי עליי להיערך מראש עם סוללה טעונה, ובמקרה שבו אתנתק ממפגש, אאבד חתימה.
 7. ידוע לי כי בשיעורים הסינכרוניים עליי להיכנס למערכת הזום ולהירשם בשמי המלא בעברית ולציין את מספר תעודת הזהות שלי, ובמהלך השיעור עליי לרשום בצ’אט את שמי המלא בעברית ואת מספר תעודת הזהות שלי עם כניסתי למערכת הזום, לאחר ההפסקות ובסיום השיעור.
 8. ידוע לי כי כניסה לשיעורים באיחור או יציאה ממערכת הזום במהלך השיעור לא תזכה אותי בחתימות, ואני אף עלול לאבד את זכאותי לקבלת תעודה אם אחרוג מהיקף השעות/ממכסת החתימות הנדרשות.
 9. ידוע לי כי נוהלי הוועדה כולם תקפים גם לשיעורים המתקיימים באופן סינכרוני (בזום).
 10. ידוע לי כי המצלמה צריכה להיות דלוקה במשך כל שעות השיעור הסינכרוני, ושניתן יהיה לראות את פניי במהלך השיעור כדי שאזכה בחתימות בגין נוכחותי בשיעור.
 11. ידוע לי שעליי לשבת במקום שקט וראוי ללמידה, ולא לקום במהלך השיעור בדיוק כמו בלמידה רגילה בכיתה.
 12. ידוע לי שהאחראי המנהלי בקורס יוכל לבטל את הנוכחות שלי בשיעור בגין התנהגות שאינה נאותה או אי עמידה בנהלים, ואף להוציא אותי מהמפגש.
 13. ידוע לי כי יש עליי חובת נוכחות של 100%, למעט במקרים חריגים של כוח עליון, ובכל מקרה לא אוכל להיעדר יותר מ20% משעות הקורס. ידוע לי שלא אהיה זכאי לתעודה אם אחסיר יותר מהמותר או אאבד יותר מדי חתימות בגלל אי עמידה בנהלים באופן שבו לא אעמוד בחובת הנוכחות המינימלית הנדרשת ממני.
 14. ידוע לי שהמכללה עושה מאמצים רבים להעניק ללומדים בקורס למידה חווייתית ואיכותי, ואני מתחייב ללמוד במלוא הרצינות, להגיש את המטלות הנדרשות, לגשת למבחן המסכם ולהגיש את סיכומי השיעור הנדרשים בתום השיעור ולפחות עד למועד המבחן בקורס.
 15. ידוע לי שציון עובר בקורס הוא 70% ובמידת צורך אוכל לגשת למועד ב בקורס.

התוכן בעמוד זה מעודכן נכון לתאריך 18/03/20

הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים במידה שווה.

iw עִבְרִית
X
נגישות
0