fbpx

מכללת ליאן – המכרז הישראלי לפיתוח מקצועי   |   קורסים, השתלמויות וימי עיון

משרד: 077-7080918   |   נייד מדור גמול: 054-3253455   |   דואר אלקטרוני: [email protected]   |   אתר: www.icpd.co.il   |   פקס: 08-8694050

נספח א'
מידע ללומד והצהרת הלומד בקורסים לעניין גמול השתלמות בתקופת "משבר הקורונה"
(על המוסד להמציא לעיונו של הלומד את כלל החוזרים שפורסמו מטעמו וכן להחתים הלומד על מסמך זה)

לכבוד:

 

מכללת ליאן

ליאן – המרכז הישראלי לפיתוח מקצועי

לאור “משבר הקורונה” נפתחה אפשרות ללמידה מקוונת – סינכרונית בתנאים מגבילים. באחריות הלומד לוודא כי הוא עומד בדרישות ללימודים כאמור, ובכלל זה לוודא כי יש ברשותו האמצעים לקיומה של תקשורת מקוונת סינכרונית המאפשרים לו לקחת חלק בהרצאות המועברות בקורס, לרבות מצלמה, רמקולים ומיקרופון.

 1. קורסי הכשרה – קורסי הכשרה הינם קורסים עיוניים תאורטיים ולא מעשיים בהם נדרשת נוכחות הלומד, של הכשרה מקצועית המוגדרת ע”י המעסיק כתנאי חיוני לקליטת העובד לתפקידו, או לתפקיד אותו מיועד העובד למלא, כמתחייב מדרישת המשרה ובהתאם למסלול הקידום של העובד, או הכשרה בלעדיה לא יוכל העובד להמשיך בפועל למלא את תפקידו. קורסי הכשרה נחלקים לשני סוגים: קורסים הנערכים ע”י המעסיק או מטעמו או קורסים שאינם נערכים ע”י המעסיק. כיוון שעל קורסי הכשרה חלים כללים שונים מאלו החלים על קורסי העשרה, על הלומד לבחון לפני תחילת הקורס מול ועדת הגמול בדירוג אליו הוא משתייך האם הקורס יכול להיות מוכר לו כקורס הכשרה, בהתאם להגדרת תפקידו ולכללים שבהסכמים הקיבוציים והחלטות ועדות המעקב.
 2. קורסי העשרה – יאושר לעובד ללמוד או להשלים לימודים בקורסי העשרה, גם בלימודים מקוונים. יובהר כי עובד רשאי לצבור בסך הכול עד 60 שעות למידה מקוונת בקורסי העשרה, בקורסים שהחלו או יחלו החל מיום 1.8.2020 ועד ליום 30.4.2021. למען הסר ספק, אין מדובר ב-60 שעות בכל קורס, אלא ב-60 שעות בסך הכול לתקופה זו בקורסי העשרה שלמד.
 3. בעת שיאושר לחזור ללימודים פרונטאליים, מוסדות הלימוד והלומדים יחזרו ללמוד בהתאם לנהלים הקבועים.
 4. כל הכללים החלים על למידה פרונטלית חלים על לימודים מקוונים-סינכרוניים.

בזאת אני מצהיר כי :

 1. ידוע לי כי חובת הנוכחות לעניין גמול השתלמות היא 100%, לרבות בשיעורים המועברים שלא באופן פרונטלי, אלא באופן מקוון.
 2. ידוע לי כי מחובתי להימצא בסביבה שקטה המאפשרת למידה, ללא גורמים חיצוניים המסיחים את הדעת (בני משפחה, עבודה ועוד). אין לבצע עיסוקים אחרים שאינם קשורים ללמידה בזמן השיעור. אין להימצא בחוץ, ברכב, בקניות או בכל מקום שאינו ראוי ללמידה. ברור לי כי אי עמידה בנהלים תבטל את הנוכחות שלי מהמפגש.
 3. חלה עליי החובה להיכנס למפגשים המקוונים כמה דקות טרם תחילת המפגש ולחתום בעת כניסתי, לחתום באמצע במידת הצורך וכן להישאר עד לסוף השיעור ולחתום בסיום השיעור, בכדי שהנוכחות שלי תיחשב כנוכחות. ברור לי שחתימה באיחור, לרבות איחור של דקה, או חוסר בחתימה לא יזכו אותי בנוכחות בשיעור.
 4. יש לי את הכלים ללמידה סינכרונית, לרבות מצלמה ומיקרופון אשר יהיו פתוחים במשך שעות המפגש המקוון. ללא פתיחתם, ידוע לי חתימתי לא תיחשב לעניין גמול השתלמות.
 5. לפי הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר על דעת ההסתדרות, עובד רשאי לצבור עד 60 שעות בלימודים מקוונים בקורסי העשרה לעובד. בקורסים שהחלו בין התאריכים 1.8.2020 – 30.4.2021.
 6. ידוע לי כי האמור במסמך זה, אינו ממצה את כלל הכללים הקשורים בלימודים לגמול השתלמות בתקופת משבר הקורונה, וכי עלי לעיין בכל החוזרים הרלוונטיים בעניין, שהעמיד לעיוני מוסד הלימוד.
 7. לנוחיותך מצ”ב לטופס זה טבלה המרכזת את ההקלות שניתנו ללימודים לגמול השתלמות באמצעים מקוונים בתקופת הקורונה. עיון בטבלה אינו מחליף עיון בכל החוזרים הרלוונטיים בסעיף 6 לעיל.
iw עִבְרִית
X
נגישות
0